ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുത്. ഈ സ്‌നേഹത്താല്‍ നമ്മള്‍ എപ്പോഴും നവീകരിക്കപ്പെടണം

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പ

സമ്പത്തുനേടാന്‍ അമിതാദ്ധ്വാനം ചെയ്യരുത്, അതില്‍ നി് ഒഴിഞ്ഞുനില്ക്കാന്‍വേണ്ട വിവേകം കാണിക്കുക | (സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 23:4)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160288