അദ്ഭുതം പ്രകൃതിക്ക് എതിരായി സംഭവിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവിന് എതിരായി സംഭവിക്കുന്നു.

വിശുദ്ധ ആഗസ്തീനോസ്

കര്‍ത്താവേ, ഞാന്‍ പൂര്‍ണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അങ്ങേയ്ക്കു നന്ദി പറയുന്നു; ദേവന്മാരുടെ മുമ്പില്‍ ഞാന്‍ അങ്ങയെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തും. | സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 138:1
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849