വാക്കുകള്‍ ദുരുപയോഗിക്കുകയെന്നതിന്റെ അര്‍ത്ഥം ആളുകളെ പുച്ഛിക്കുകയെന്നാണ്‌.

ഡാഗ്‌ ഹമ്മര്‍സ്‌ക്‌ ജോള്‍ഡ്‌

എന്നാല്‍, നീ പ്രാര്‍ഥിക്കുമ്പോള്‍ നിന്‍െറ മുറിയില്‍ കടന്ന്‌, കതകടച്ച്‌, രഹസ്യമായി നിന്‍െറ പിതാവിനോടു പ്രാര്‍ഥിക്കുക; രഹസ്യങ്ങള്‍ അറിയുന്ന പിതാവ്‌ നിനക്കു പ്രതിഫലം നല്‍കും | മത്തായി 6:6
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849