സഭയുടെ സാമൂഹിക സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് പരസ്‌നേഹം നിലകൊള്ളുന്നു

ബെനഡിക്ട് 16ാമന്‍ മാര്‍പ്പാപ്പാ

നിങ്ങള്‍ ഒരേ കാര്യങ്ങള്‍ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരേ സ്‌നേഹത്തില്‍ വര്‍ത്തിച്ച്, ഒരേ ആത്മാവും ഒരേ അഭിപ്രായവും ഉള്ളവരായി എന്റെ സന്തോഷം പൂര്‍ണമാക്കുവിന്‍ | ഫിലിപ്പിയര്‍ 2:2
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849