ഓ ദൈവമേ, അങ്ങില്‍ നിന്നു അകലുകയെന്നത് വീഴുകയെന്നതാണ്. അങ്ങിലേക്കു തിരിയുകയെന്നത് എഴുന്നേറ്റുനില്ക്കലാണ്. അങ്ങയില്‍ നിലകൊള്ളുകയെന്നത് തീര്‍ച്ചയുള്ള പിന്‍ബലമാണ്.

വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ്

കര്‍ത്താവാണ് എന്റെ ഇടയന്‍; എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല | സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 23.1
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160756