നമുക്ക് പറുദീസ നഷ്ടപ്പെട്ടു. എാല്‍ സ്വര്‍ഗരാജ്യം ലഭിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ലാഭം നഷ്ടത്തെക്കാള്‍ വലുതാണ്.

വിശുദ്ധ ജോണ്‍ ക്രിസോസ്‌തോം

കര്‍ത്താവിന് ഒരു പുതിയ കീര്‍ത്തനം ആലപിക്കുവിന്‍,ഭൂമി മുഴുവന്‍ കര്‍ത്താവിനെ പാടിസ്തുതിക്കട്ടെ! കര്‍ത്താവിനെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തുവിന്‍.അവിടുത്തെ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുവിന്‍; അവിടുത്തെ രക്ഷയെ പ്രതിദിനം പ്രകീര്‍ത്തിക്കുവിന്‍. | സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 96.1,2
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160801