യുദ്ധം എല്ലായ്‌പ്പോഴും അനുപേക്ഷണീയമല്ല. അത് എപ്പോഴും മനുഷ്യവംശത്തിന് പരാജയമാണ്.

ജോണ്‍ പോള്‍ 2-ാമന്‍ മാര്‍പാപ്പാ

എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെയിരിക്കുവിന്‍. ഇടവിടാതെ പ്രാര്‍ഥിക്കുവിന്‍. എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവിന്‍. ഇതാണ് യേശുക്രിസ്തുവില്‍ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം. | തെസലോനിക്ക 1:16-18
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160757