മരിച്ചവരെ സഹായിക്കാനും അവര്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാനും നാം സംശയിക്കരുത്.

വിശുദ്ധ ജോണ്‍ ക്രിസോസ്‌തോം

ദൈവമായ കര്‍ത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേല്‍ ഉണ്ട്. പീഡിതരെ സദ്വാര്‍ത്ത അറിയിക്കുന്നതിന് അവിടുന്ന് എന്നെ അഭിഷേകംചെയ്തിരിക്കുന്നു. | ഏശയ്യാ 61:1
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160757