മറിയം മനുഷ്യവംശത്തിലെ ഏറ്റവും വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ അമ്മയാണ്. അവള്‍ പാപികളുടെ അഭയകേന്ദ്രമാണ്.

വിശുദ്ധ അല്‍ഫോണ്‍സ് ലിഗോരി

കര്‍ത്താവിനെ ഭയപ്പെടുകയും അവിടുത്തെ വഴികളില്‍ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്‍ ഭാഗ്യവാന്‍. നിന്റെ അധ്വാനഫലം നീ അനുഭവിക്കും ; നീ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും; നിനക്കു നന്‍മ വരും. | സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 128:1,2
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160303