സഭ തന്റെ ജീവിതം എത്ര കൂടുതല്‍ മറിയത്തിന്റേതുപോലെയാക്കുന്നുവോ അത്ര കൂടുതലായി അവള്‍ മാതൃഭാവമുള്ളവളാകുന്നു. ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അത്ര കൂടുതലായി ദൈവത്തിന്റെ പുനര്‍ജാതനാകാനും അനുരഞ്ജനം സാധിക്കാനും കഴിയുന്നു.

ബ്രദര്‍ റോജര്‍ ഷൂറ്റസ് (1915-2005

യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ഏറ്റുപറയുന്നവനില്‍ ദൈവം വസിക്കുന്നു; അവന്‍ ദൈവത്തിലും വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിനു നമ്മോടുള്ള സ്‌നേഹം നാം അറിയുകയും അതില്‍ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. | 1 യോഹന്നാന്‍ 4:15,16
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849