മറിയം മനുഷ്യവംശത്തിലെ ഏറ്റവും വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ അമ്മയാണ്. അവള്‍ പാപികളുടെ അഭയകേന്ദ്രമാണ്.

വിശുദ്ധ അല്‍ഫോണ്‍സ് ലിഗോരി

കര്‍ത്താവേ, അങ്ങയുടെ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ എനിക്കു മനസ്‌സിലാക്കിത്തരണമേ ! അങ്ങയുടെ പാതകള്‍ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ ! അങ്ങയുടെ സത്യത്തിലേക്ക് എന്നെ നയിക്കണമേ! എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ ! എന്തെന്നാല്‍, അങ്ങാണല്ലോ എന്നെ രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം; | സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 25:4,5
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160801