വീഴ്ച്ചയ്ക്കുശേഷം ഉടനെ എഴുന്നേല്‍ക്കുക. ഒരു നിമിഷത്തേയ്ക്കുപോലും പാപം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തില്‍ വെച്ചു താമസിപ്പിക്കരുത്

വിശുദ്ധ ജോണ്‍ വിയാനി (1786-1859)

എന്നാല്‍, നീ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുമ്പോള്‍ നിന്റെ മുറിയില്‍ കടന്ന്, കതകടച്ച്, രഹസ്യമായി നിന്റെ പിതാവിനോടു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുക; രഹസ്യങ്ങള്‍ അറിയുന്ന പിതാവ് നിനക്കു പ്രതിഫലം നല്‍കും | മത്തായി 6 : 6-7
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160287