തങ്ങളെത്തന്നെ ദൈവത്തിനു വിട്ടുകൊടുത്താല്‍ ദൈവം തങ്ങളെ എന്താക്കിത്തീര്‍ക്കുമെന്ന് മിക്കവര്‍ക്കും അറിഞ്ഞുകൂട.

വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസ് ലെയോള (ഈശോ സഭാസ്ഥാപകന്‍)

അതിനുശേഷം കര്‍ത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നതു ഞാന്‍ കേട്ടു: ആരെയാണ് ഞാന്‍ അയയ്ക്കുക? ആരാണ് നമുക്കുവേണ്ടി പോവുക? അപ്പോള്‍ ഞാന്‍ പറഞ്ഞു: ഇതാ ഞാന്‍ ! എന്നെ അയച്ചാലും! | ഏശയ്യാ 6:8
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160757