പ്രലോഭിക്കപ്പെടാത്തവന്‍ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പരിശോധിക്കപ്പെടാത്തവന്‍ പുരോഗതി പ്രാപിക്കുന്നില്ല.

വിശുദ്ധ ആഗസ്തീനോസ് (354-430)

ദൈവമേ, നിര്‍മ്മലമായ ഹൃദയം എന്നില്‍ സൃഷ്ടിക്കണമേ ! അചഞ്ചലമായ ഒരു നവചൈതന്യം എന്നില്‍ നിക്ഷേപിക്കണമേ ! | സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 51:10
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160801