ദുഃഖത്തെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില്‍ കുടിയിരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കരുത്. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്‍ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്വതന്ത്രമായ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ തടയുന്നു.

വി. പാദ്രോ പിയോ

എന്റെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവേ, പൂര്‍ണഹൃദയത്തോടെ ഞാന്‍ അങ്ങേക്കു നന്ദിപറയുന്നു; അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഞാന്‍ എന്നും മഹത്വപ്പെടുത്തും | സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 86:12
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160289