നാം പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുമ്പോള്‍, നാം ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ നാം വായിക്കുമ്പോള്‍ ദൈവം നമ്മോടു സംസാരിക്കുന്നു

മൊഴിമുത്തുകള്‍

സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവേ, ഞങ്ങളെ പുനരുദ്ധരിക്കണമേ! അങ്ങയുടെ മുഖം പ്രകാശിക്കുകയും ഞങ്ങള്‍ രക്ഷപെടുകയും ചെയ്യട്ടെ! | സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 80:19
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160296