പ്രാര്‍ത്ഥനയെന്നത് ദൈവവുമായി സൗഹൃദത്തിലായിരിക്കുക എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല

സെന്റ് തെരേസ

എന്റെ ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ സമ്പന്നതയില്‍നിന്ന് യേശുക്രിസ്തുവഴി നിങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നല്‍കും | ഫിലിപ്പി 4:19
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160803