ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില്‍ സഹനങ്ങള്‍ നല്‍കുമ്പോള്‍, അത് നിങ്ങളെ ഒരു വിശുദ്ധനൊ, വിശുദ്ധയോ ആക്കി മാറ്റുവാനുള്ള അടയാളമാണ്

സെന്റ് ഇഗ്‌നേഷ്യസ് ലയോള

വിശുദ്ധ പര്‍വതത്തിലേക്കു നീ സേനയെ നയിക്കുന്ന ദിവസം നിന്റെ ജനം മടികൂടാതെ തങ്ങളെത്തന്നെ നിനക്കു സമര്‍പ്പിക്കും; ഉഷസ്‌സിന്റെ ഉദരത്തില്‍നിന്നു മഞ്ഞെന്നപോലെ യുവാക്കള്‍ നിന്റെ അടുത്തേക്കുവരും. | സങ്കീ: 110: 3
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849