'ഭൂമിയില്‍ ഒന്നിനും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാവാത്തവിധം അത്ര വലിയവനാണു മനുഷ്യന്‍. അവന്‍ ദൈവത്തിലേക്കു തിരിയുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ് സംതൃപ്തനാകുന്നത് '

വിശുദ്ധ ജോണ്‍ വിയാനി

കര്‍ത്താവ് അന്ധരുടെ കണ്ണു തുറക്കുന്നു; അവിടുന്നു നിലംപറ്റിയവരെ എഴുന്നേല്പിക്കുന്നു; അവിടുന്നു നീതിമാന്മാരെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു. | സങ്കീര്‍ത്തനം 146 : 8
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160708