'നാം നമ്മെത്തന്നെ സ്‌നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ വളരെ കൂടുതലായി ദൈവം നമ്മെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു '

ആവിലായിലെ വിശുദ്ധ തെരേസ (1515-1582)

എന്റെ ആത്മാവേ, കര്‍ത്താവിനെ വാഴ്ത്തുക; എന്റെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവേ, അങ്ങ് അത്യുന്നതനാണ്; അവിടുന്നു മഹത്വവും തേജസ്‌സും ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. | സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 104:1
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849