കുര്‍ബാന സ്വീകരണത്തിനു പോകാതിരിക്കുന്നതു, ഉറവയുടെയടുത്ത് ദാഹിച്ചു മരിക്കുന്നതുപോലെയാണ്.

വിശുദ്ധ ജോണ്‍ വിയാനി (ആര്‍സിലെ വികാരി)

കര്‍ത്താവിന്റെ വചനം സത്യമാണ് ; അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തി വിശ്വസനീയമാണ്. | സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 33-4
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160757