തങ്ങളെത്തന്നെ ദൈവത്തിനു വിട്ടുകൊടുത്താല്‍ ദൈവം തങ്ങളെ എന്താക്കിത്തീര്‍ക്കുമെന്ന് മിക്കവര്‍ക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ.

വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസ് ലെയോള (1491-1556) ഈശോസഭാസ്ഥാപകന്‍

ക്രിസ്തുവില്‍ ആയിരിക്കുന്നവന്‍ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്. പഴയതു കടന്നുപോയി. ഇതാ, പുതിയതു വന്നുകഴിഞ്ഞു. | 2 കോറി 5:17
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849