കാലുകൊണ്ടു ഭൂമിയില്‍ നടക്കുക, ഹൃദയംകൊണ്ടു സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ആയിരിക്കുക.

വിശുദ്ധ ജോണ്‍ ബോസ്‌കോ. (1815-1888) യുവാക്കളുടെ സ്വര്‍ഗ്ഗീയ മധ്യസ്ഥന്‍

കര്‍ത്താവേ, ഞാനങ്ങയെ പാടിപുകഴ്ത്തും, അവിടുന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചു; എന്റെ ശത്രു എന്റെമേല്‍ വിജയമാഘോഷിക്കാന്‍ ഇടയാക്കിയില്ല. | സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 30:1
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849