നമുക്കു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാന്‍ കഴിയുകയില്ല. എന്നാല്‍, ദൈവത്തെപ്പറ്റി നിശ്ശബ്ദത പാലിക്കുന്നവന് ഹാ കഷ്ടം!

വിശുദ്ധ ആഗസ്തീനോസ്

അവിടുത്തെ കൃപയുടെ സമൃദ്ധിക്കൊത്ത് നമുക്കു ക്രിസ്തുവില്‍ പാപമോചനവും അവന്റെ രക്തംവഴി രക്ഷയും കൈവന്നിരിക്കുന്നു. | എഫേ. 1:7
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160289