ആത്മാര്‍ത്ഥമായ പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ ഒരടയാളം പാപത്തിന്റെ സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുകയെന്നതാണ്.

വിശുദ്ധ ബര്‍ണാര്‍ഡ് (1090-1153)

എന്റെ മേച്ചില്‍സ്ഥലത്തെ ആടുകളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചിതറിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇടയന്‍മാര്‍ക്കു ശാപം - കര്‍ത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. | ജറെമിയാ 23:1
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160757