ഒരു പ്രാവശ്യം പാടുന്നവന്‍ രണ്ടുപ്രാവശ്യം പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

വിശുദ്ധ ആഗസ്തീനോസ് (354-430)

തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ക്ക്, ഹൃദയപരമാര്‍ഥതയോടെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ക്ക്, കര്‍ത്താവു സമീപസ്ഥനാണ്. | സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 145:18
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160711