ഭൂമിയില്‍ ഒന്നിനും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാവാത്തവിധം അത്ര വലിയവനാണു മനുഷ്യന്‍. അവന്‍ ദൈവത്തിലേക്കു തിരിയുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ് സംതൃപ്തനാകുന്നത്.

വിശുദ്ധ ജോണ്‍ വിയാനി

ദൈവഭക്തിയാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉറവിടം; പരിശുദ്ധനായവനെ അറിയുന്നതാണ് അറിവ്. | സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 9:10
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160275