'സഭയെ നശിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുവന്‍ ആഗ്രഹിച്ചാല്‍ അയാള്‍ വൈദീകരെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടു തുടങ്ങുന്നു. എന്തെന്നാല്‍, എവിടെ വൈദീകര്‍ ഇല്ലാതാകുന്നുവോ. അവിടെയെല്ലാം വി.കുര്‍ബാനയും ഇല്ലാതാകുന്നു. എവിടെ വി.കുര്‍ബാന ഇല്ലാതാകുന്നുവോ അവിടെ സഭയും ഇല്ലാതാകുന്നു. '

വി.ജോണ്‍ മരിയ വിയാനി

ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ നാമത്താല്‍ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ! അങ്ങയുടെ ശക്തിയില്‍ എനിക്കു നീതി നടത്തിത്തരണമേ! | സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 54:1
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160300