മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചവന്‍ മാത്രമേ മനുഷ്യനെ സന്തുഷ്ടനാക്കുന്നുള്ളൂ. '

വിശുദ്ധ ആഗസ്തീനോസ്

കര്‍ത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യം വിശ്വാസ്യമാണ്; അതു വിനീതരെ വിജ്ഞാനികളാക്കുന്നു: കര്‍ത്താവിന്റെ കല്‍പനകള്‍ നീതിയുക്തമാണ്; അവ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു; കര്‍ത്താവിന്റെ പ്രമാണം വിശുദ്ധമാണ്; അതു കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. | സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 19:8
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849