നമ്മള്‍ പരിണാമത്തിന്റെ യാദൃച്ഛികവും അര്‍ത്ഥശൂന്യവുമായ ഉത്പ്പന്നമല്ല. നാമോരോരുത്തരും ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തയുടെ ഫലമാണ്. നാമോരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കപ്പട്ടവരാണ്. നാമോരോരുത്തരും സ്‌നേഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ്; നാമോരോരുത്തരും അത്യാവശ്യമാണ്.

ബെനഡിക്ട് 16-ാമന്‍ മാര്‍പാപ്പ

കര്‍ത്താവേ, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ഞങ്ങളുടെമേല്‍ ചൊരിയണമേ! ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയില്‍ പ്രത്യാശ അര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. | സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 33:22
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160296