'ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ തുടങ്ങുകയെന്നതാണ്'.

ആവിലയിലെ വിശുദ്ധ തെരേസ (1515-1582)

കര്‍ത്താവ് എപ്പോഴും എന്റെ കണ്‍മുമ്പിലുണ്ട്; അവിടുന്ന് എന്റെ വലത്തുഭാഗത്തുള്ളതു കൊണ്ടു ഞാന്‍ കുലുങ്ങുകയില്ല. | സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 16:8
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160801