'നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ കുരിശ് സന്തോഷപൂര്‍വ്വം വഹിച്ചാല്‍ അതു നിങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊള്ളും'

തോമസ് എ. കെംപിസ് (1380-1471)

സുഖലോലുപത, മദ്യാസക്തി, ജീവിതവ്യഗ്രത എന്നിവയാല്‍ നിങ്ങളുടെ മനസ്സു ദുര്‍ബലമാവുകയും, ആ ദിവസം ഒരു കെണിപോലെ പെട്ടെന്നു നിങ്ങളുടെമേല്‍ വന്നു വീഴുകയും ചെയ്യാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുവിന്‍. | ലൂക്കാ 21:34
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160281