ദൈവീകസര്‍വ്വശക്തിയുടെ പദ്ധതികള്‍ കീഴ്‌മേല്‍ മറിക്കാന്‍ മാനുഷിക ദൗര്‍ബല്യത്തിനു കഴിയുകയില്ല. വീണുപോകുന്ന കല്ലുകള്‍കൊണ്ടുപോലും പണിയാന്‍ വിദഗ്ധ ശില്പിക്കു സാധിക്കും.

മൈക്കിള്‍ കാര്‍ഡിനല്‍ ഫോണ്‍ ഫൗഹാബര്‍ മ്യൂണിച്ച് - ഫൈസിംഗ് ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പ് (1869-1952)

കര്‍ത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യം വിശ്വാസ്യമാണ്; അതു വിനീതരെ വിജ്ഞാനികളാക്കുന്നു: കര്‍ത്താവിന്റെ കല്‍പനകള്‍ നീതിയുക്തമാണ്; അവ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു; കര്‍ത്താവിന്റെ പ്രമാണം വിശുദ്ധമാണ്; അതു കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. | സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 19:8
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849