വളച്ച കാല്‍മുട്ടും നീട്ടിപ്പിടിച്ച ശൂന്യമായ കൈകളും സ്വതന്ത്രനായ മനുഷ്യജീവിയുടെ ആദിമ ആംഗ്യങ്ങളാണ്.

ഫാ. ആല്‍ഫ്രെഡ് ഡെല്‍പ് എസ്.? ജെ.

ആകയാല്‍, യേശു കര്‍ത്താവാണ് എന്ന്‍ അധരംകൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരില്‍നിന്ന്‍ ഉയിര്‍പ്പിച്ചു എന്നു ഹൃദയത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താല്‍ നീ രക്ഷപ്രാപിക്കും. | റോമാ 10:9
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849