'നാളെ ലജ്ജിക്കാതിരിക്കത്തക്കവിധത്തില്‍ ഇന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കുക'

വിശുദ്ധ ജോണ്‍ ബോസ്‌ക്കോ (1815?-1888)

കര്‍ത്താവ് എന്റെ പ്രകാശവും രക്ഷയുമാണ്, ഞാന്‍ ആരെ ഭയപ്പെടണം? കര്‍ത്താവ് എന്റെ ജീവിതത്തിനു കോട്ടയാണ്, ഞാന്‍ ആരെ പേടിക്കണം? | സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 27:1
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160296