നിങ്ങള്‍ക്കു കഴിയുന്നതു ചെയ്യുക, നിങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയാത്തതിനായി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുക. അങ്ങനെ, അതു ചെയ്യാന്‍ വേണ്ട കഴിവ് ദൈവം നിങ്ങള്‍ക്കു നല്കും.

വിശുദ്ധ ആഗസ്തീനോസ് (354-430)

കര്‍ത്താവു ഞങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി വന്‍കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങള്‍ സന്തോഷിക്കുന്നു. | സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 126:3
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160759