മനുഷ്യന്‍ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയും സാദൃശ്യവുമാണ്. അതില്‍ താന്‍ ആദരിക്കപ്പെടാന്‍ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

വിശുദ്ധ ഫ്രാന്‍സീസ് അസ്സീസി (1182-1226)

ദൈവമായ കര്‍ത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കുന്നതിനാല്‍ ഞാന്‍ പതറുകയില്ല. ഞാന്‍ എന്റെ മുഖം ശിലാതുല്യമാക്കി. എനിക്കു ലജ്ജിക്കേണ്ടിവരുകയില്ലെന്നു ഞാനറിയുന്നു. | ഏശയ്യാ 50:7
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160848