എനിക്ക് ഭാവനാശക്തിയില്ല. പിതാവായ ദൈവത്തെ ചിത്രീകരിക്കാന്‍ എനിക്ക് കഴിവില്ല. എനിക്ക് ആകപ്പാടെ കാണാന്‍ കഴിയുന്നത് യേശുവിനെയാണ്.

കല്‍ക്കട്ടയിലെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മദര്‍ തെരേസ (1910-1997)

ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ നാമത്താല്‍ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ! അങ്ങയുടെ ശക്തിയില്‍ എനിക്കുനീതി നടത്തിത്തരണമേ! | (സങ്കീ. 54:1)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160757