നിന്നാല്‍ കഴിവുള്ളതു മുഴുവന്‍ ചെയ്യുക. ശേഷം ദൈവവും, ദൈവമാതാവും കൂടി ചെയ്തുകൊള്ളും.

(വി. ഡോണ്‍ ബോസ്‌കോ)

'ദാനിയേല്‍ പറഞ്ഞു: ദൈവമേ, അങ്ങ് എന്നെ ഓര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നു; അങ്ങയെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവരെ അങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല' | (ദാനിയേല്‍ 14:38).
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160757