മനുഷ്യന്‍ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയും സാദൃശ്യവുമാണ്. അതില്‍ താന്‍ ആദരിക്കപ്പെടാന്‍ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

വിശുദ്ധ ഫ്രാന്‍സീസ് അസ്സീസി (1182-1226)

എന്റെ ആത്മാവേ, കര്‍ത്താവിനെ വാഴ്ത്തുക; എന്റെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവേ, അങ്ങ് അത്യുന്നതനാണ്; അവിടുന്നു മഹത്വവും തേജസ്സും ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. | സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 104:1
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160300