ദൈവം ഒരിക്കലും തന്നേക്കാള്‍ ചെറുതായ ഒന്നു നല്കുന്നില്ല.

വിശുദ്ധ ആഗസ്തീനോസ് (354-430)

ഒരുവന്‍ ലോകം മുഴുവന്‍ നേടിയാലും തന്നെത്തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താല്‍ അവന് എന്തു പ്രയോജനം? | ലൂക്കാ 9:25
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849