ആത്മാര്‍ത്ഥമായ പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ ഒരടയാളം പാപത്തിന്റെ സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുകയെന്നതാണ്.

ക്ലയര്‍വോയിലെ വിശുദ്ധ ബര്‍ണാര്‍ഡ് (1090– 1153)

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കു ക്രിസ്തു നമ്മെ മോചിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ് നിങ്ങള്‍ സ്ഥിരതയോടെ നില്‍ക്കുവിന്‍. അടിമത്തത്തിന്റെ നുകത്തിന് ഇനിയും നിങ്ങള്‍ വിധേയരാകരുത്. | ഗലാത്തിയാ, 5:1
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849