ഓ ദൈവമേ, അങ്ങില്‍ നിന്ന് അകലുകയെന്നത് വീഴുകയെന്നതാണ്. അങ്ങിലേക്കു തിരിയുകയെന്നത് എഴുന്നേറ്റുനില്ക്കലാണ്. അങ്ങില്‍ നിലകൊള്ളുകയെന്നത് തീര്‍ച്ചയുള്ള പിന്‍ബലമാണ്.

വിശുദ്ധ ആഗസ്തീനോസ്

സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അവനിലൂടെ അവിടുന്നു തന്നോട് അനുരഞ്ജിപ്പിക്കുകയും അവന്‍ കുരിശില്‍ ചിന്തിയ രക്തം വഴി സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. | (കൊളോ. 1:20)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160757