നിശ്ശബ്ദത പാലിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്

വിശുദ്ധ ഏഡിത്ത് സ്റ്റെയിന്‍

ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ചോദിക്കുവിന്‍; നിങ്ങള്‍ക്കു ലഭിക്കും. അന്വേഷിക്കുവിന്‍; നിങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തും. മുട്ടുവിന്‍; നിങ്ങള്‍ക്കു തുറന്നുകിട്ടും. | ലൂക്കാ 11:9
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160311