നാം വിശ്വസിക്കുന്നതെന്തോ അതു സുപ്രധാനമാണ്. എന്നാല്‍ അതിനേക്കാള്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നാം ആരില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ആ വ്യക്തി.

ബെനഡിക്ട് 16ാമന്‍ മാര്‍പാപ്പ

അനന്തരം അവന്‍ അവരോടു പറഞ്ഞു: ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിന്‍. എല്ലാ അത്യാഗ്രഹങ്ങളിലുംനിന്ന് അകന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യുവിന്‍. മനുഷ്യജീവിതം സമ്പത്തുകൊണ്ടല്ല ധന്യമാകുന്നത്. | ലൂക്കാ 12:1415
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160277