'സ്‌നേഹത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി, മനസ്സിലാക്കലിന്റെ ഒരു സമുദ്രത്തേക്കാള്‍ വലുതാണ് '

ബ്ലെയ്‌സ് പാസ്‌ക്കല്‍ (1588–1651)

ജനതകളേ, കര്‍ത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിന്‍; ജനപദങ്ങളേ, അവിടുത്തെ പുകഴ്ത്തുവിന്‍. നമ്മോടുള്ള അവിടുത്തെ കാരുണ്യം ശക്തമാണ്; കര്‍ത്താവിന്റെ വിശ്വസ്തത എന്നേക്കും നിലനില്‍ക്കുന്നു. കര്‍ത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിന്‍. | സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 117:1–2
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849