'ദൈവത്തോടും സഹജീവികളോടും തങ്ങളോടു തന്നെയുമുള്ള സ്‌നേഹം കൊണ്ട് എവിടെയെല്ലാം ആളുകള്‍ പൂരിതരായിരിക്കുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം ഭൂമിയില്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗമുണ്ട്'

ബിന്‍ഗെനിലെ വിശുദ്ധ ഹില്‍ഡെ ഗാര്‍ഡ്

തന്നെത്തന്നെ ഉയര്‍ത്തുന്നവന്‍ താഴ്ത്തപ്പെടും; തന്നെത്തന്നെതാഴ്ത്തുന്നവന്‍ ഉയര്‍ത്തപ്പെടും. | ലുക്കാ 14 11
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160292