'അവന്‍ അവന്റെ പണം സ്വന്തമാക്കുന്നതിനുപകരം അവന്റെ പണം അവനെ സ്വന്തമാക്കുന്നു'

കാര്‍ത്തേജിലെ വിശുദ്ധ സിപ്രിയാന്‍

ദൈവമേ, നിര്‍മലമായ ഹൃദയം എന്നില്‍ സൃഷ്ടിക്കണമേ! അചഞ്ചലമായ ഒരു നവചൈതന്യം എന്നില്‍ നിക്ഷേപിക്കണമേ! | സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 51:10
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849