'സഭയുടെ സാമൂഹിക സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് പരസ്‌നേഹം നിലകൊള്ളുന്നു'.

ബെനഡിക്റ്റ് 16-ാമന്‍ മാര്‍പാപ്പ ചാക്രികലേഖനം, 'കാരിത്താസ് ഇന്‍ വേരിത്താത്തെ' (സത്യത്തില്‍ സ്‌നേഹം) (civ)

മര്‍ദ്ദിതര്‍ക്ക് അവിടുന്നു നീതിനടത്തിക്കൊടുക്കുന്നു; വിശക്കുന്നവര്‍ക്ക് അവിടുന്ന് ആഹാരം നല്‍കുന്നു; കര്‍ത്താവു ബന്ധിതരെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. | സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 146:7
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160290