അത്ഭുതം പ്രകൃതിയ്ക്ക് എതിരായി സംഭവിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവിന് എതിരായി സംഭവിക്കുന്നു.

വിശുദ്ധ ആഗസ്തീനോസ് (354430)

'ഭൂവാസികളേ, ആഹ്‌ളാദത്തോടെ ദൈവത്തിന് ആര്‍പ്പുവിളിക്കുവിന്‍''. | സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 66:1
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849